مفتول سایز شده

فرآيند توليد و ماشین آلات بايد به گونه اي طراحي شود كه قابليت توليد 60.000 تن سالانه مفتول آلیاژی سایز شده را با مشخصات جدول پیوست داشته باشد