مفتول سایز نشده

فرآيند توليد و ماشین آلات بايد به گونه اي طراحي شود كه قابليت توليد 60.000 تن سالانه مفتول آلیاژی سایز نشده را با مشخصات جدول پیوست داشته باشد