تسمه

فرآيند توليد و ماشین آلات بايد به گونه اي طراحي شود كه قابليت توليد 30.000 تن سالانه تسمه را با مشخصات جدول پیوست داشته باشد